Algemene Voorwaarden Liesker Legal N.V.

  1. Liesker Legal N.V. (hierna: ?Liesker Legal?) is een naamloze vennootschap naar Nederlands Recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Liesker Legal als dienstverlener c.q. opdrachtnemer partij is. Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door Liesker Legal en niet door de natuurlijke personen en rechtspersonen welke met Liesker Legal geassocieerd zijn. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing.
  1. Overeenkomsten met Liesker Legal leiden tot een inspanningsverbintenis, behoudens een in een individuele overeenkomst schriftelijk overeengekomen expliciete handeling.
  1. Alle opgegeven prijzen, percentages en tarieven van Liesker Legal zijn exclusief BTW. Declaraties van Liesker Legal hebben een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling van declaraties van Liesker Legal dient zonder verrekening en/of opschorting te geschieden. Bij niet tijdige betaling is vanaf de 15e dag na de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke gemaakt moeten worden ter incassering van openstaande bedragen, komen voor rekening van de cli?nt. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op basis van een forfaitair bedrag, zijnde 15% van de openstaande declaratie(s).
  1. Betwisting van declaraties dient, op straffe van verval van het recht daartoe, binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te geschieden. Betwisting van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
  1. Onverkort het bepaalde in artikel 6 is iedere aansprakelijkheid van Liesker Legal beperkt tot een bedrag van ? 50.000,-.
  1. Voor schade aan personen of zaken is iedere aansprakelijkheid van Liesker Legal beperkt tot het bedrag dat in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd onder de door Liesker Legal afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico.
  1. Alle rechtsvorderingen, waaronder vorderingen tot schadevergoeding, jegens Liesker Legal vervallen na verloop van ??n jaar na de dag waarop de schadelijdende partij bekend is, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zowel met de schade, als met Liesker Legal als aansprakelijke partij.
  1. Alle met Liesker Legal gesloten overeenkomsten houden tevens de bevoegdheid in voor Liesker Legal om ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en door deze derden mogelijk te bedingen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden. Liesker Legal is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
  1. Op alle overeenkomsten gesloten met Liesker Legal is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Rotterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen in eerste aanleg welke voortvloeien uit overeenkomsten gesloten met Liesker Legal, zulks onverkort de rechten op appel en cassatie.